Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 – Algemeen

Artikel   3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Artikel   4 – Prijzen/Prijsverhoging

Artikel   5 – Aflevering

Artikel   6 – Levertijd

Artikel   7 – Ontbinding

Artikel   8 – Overmacht

Artikel   9 – Garantie

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 – Privacy

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Afbeeldingen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Wooden Wall Art

Veerstraat 15

2377 AL Oude Wetering

Telefoonnummer: 0611927817 tussen 09.00 en 21.00 uur

E-mailadres: Dennis@WoodenWallArt.nl

KvK-nummer: 68789386

Btw-identificatienummer: NL001979160B34

Artikel 2 Algemeen

2.1 Onder ‘WoodenWallArt.nl’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Wooden Wall Art

2.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Wooden Wall Art voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Wooden Wall Art voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wooden Wall Art erkend.

2.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

2.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Wooden Wall Art.

3.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Wooden Wall Art eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Wooden Wall Art of een door Wooden Wall Art verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

3.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Wooden Wall Art en afnemer hieraan gebonden

3.4 Aanbiedingen van Wooden Wall Art gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.5 Wooden Wall Art kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen/Prijsverhoging

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 Wooden Wall Art garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de offerte niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

4.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5 Aflevering

5.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Wooden Wall Art verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Wooden Wall Art bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

5.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

5.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5.4 Aan de leveringsplicht van Wooden Wall Art zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wooden Wall Art geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

5.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

5.6 De bezorgers van Wooden Wall Art en/of haar vervoerders bezorgen tot aan de deur. Bezorgers gaan niet omhoog (trappen), door ramen, of over daken.

5.7 Producten worden ongemonteerd in handzame verpakking geleverd. En niet uitgepakt/gemonteerd door bezorgers.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Een door Wooden Wall Art opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Wooden Wall Art zijn, waarna Wooden Wall Art zal trachten om binnen de gestelde indicatieve levertijd (buiten vakanties en feestdagen) levering te doen plaatsvinden.

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Wooden Wall Art (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 90 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 3 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

6.3 Wooden Wall Art is ook niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door leverancier op wat voor manier dan ook.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Onverminderd de rechten van Wooden Wall Art op basis van de wet is Wooden Wall Art gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Wooden Wall Art omstandigheden ter kennis komen die Wooden Wall Art goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Wooden Wall Art bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Wooden Wall Art zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Wooden Wall Art bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

7.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Wooden Wall Art, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Wooden Wall Art heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 8 werkdagen na aflevering melding te maken bij Wooden Wall Art. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en ongeopend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Wooden Wall Art na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag minus 15 euro verzendkosten aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

7.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de producten welke uit voorraad worden geleverd. Handgemaakte producten welke in een specifieke kleur/materiaal besteld worden bij Wooden Wall Art kunnen niet worden geretourneerd.

Ook volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Wooden Wall Art geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Wooden Wall Art en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

8.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wooden Wall Art de verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Wooden Wall Art niet mogelijk is langer duurt dan 18 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4 Indien Wooden Wall Art bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Garantie

9.1 Wooden Wall Art biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

9.2 Wooden Wall Art is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

9.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Wooden Wall Art) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Wooden Wall Art. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 8 werkdagen na levering aan Wooden Wall Art schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.4 Indien klachten van de afnemer door Wooden Wall Art gegrond worden bevonden, zal Wooden Wall Art naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Wooden Wall Art en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Wooden Wall Art) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Wooden Wall Art gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Wooden Wall Art voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.5 Wooden Wall Art is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

9.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Wooden Wall Art in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerende/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Wooden Wall Art en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 10 Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een Ideal-transactie plaats te vinden via de betaal link op de factuur. Of via een overboeking. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

10.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

10.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Wooden Wall Art en de verplichtingen van de afnemer jegens Wooden Wall Art onmiddellijk opeisbaar.

10.4 Indien Wooden Wall Art haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

10.5 Indien Wooden Wall Art kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van alle door Wooden Wall Art aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Wooden Wall Art zolang de afnemer de vorderingen van Wooden Wall Art uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Wooden Wall Art wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2 De door Wooden Wall Art geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Wooden Wall Art of een door Wooden Wall Art aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Wooden Wall Art haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Wooden Wall Art zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Wooden Wall Art.

Artikel 12 Privacy

12.1 Wooden Wall Art respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Wooden Wall Art niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

12.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Wooden Wall Art kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Wooden Wall Art (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Wooden Wall Art. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Wooden Wall Art is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Wooden Wall Art, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Wooden Wall Art is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

12.3 Wooden Wall Art verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Wooden Wall Art geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Wooden Wall Art geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Wooden Wall Art en/of haar leveranciers.

13.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wooden Wall Art is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Geschillen

15.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Wooden Wall Art op nummer 0611927817, bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09:00 – 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 60 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.

15.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Artikel 16 Afbeeldingen

Aan de afbeeldingen / kleuren op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze kunnen in realiteit anders overkomen.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 – Algemeen

Artikel   3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Artikel   4 – Prijzen/Prijsverhoging

Artikel   5 – Aflevering

Artikel   6 – Levertijd

Artikel   7 – Ontbinding

Artikel   8 – Overmacht

Artikel   9 – Garantie

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 – Privacy

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Afbeeldingen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Wooden Wall Art

Veerstraat 15

2377 AL Oude Wetering

Telefoonnummer: 0611927817 tussen 09.00 en 21.00 uur

E-mailadres: Dennis@WoodenWallArt.nl

KvK-nummer: 68789386

Btw-identificatienummer: NL001979160B34

Artikel 2 Algemeen

2.1 Onder ‘WoodenWallArt.nl’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Wooden Wall Art

2.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Wooden Wall Art voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Wooden Wall Art voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wooden Wall Art erkend.

2.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

2.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Wooden Wall Art.

3.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Wooden Wall Art eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Wooden Wall Art of een door Wooden Wall Art verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

3.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Wooden Wall Art en afnemer hieraan gebonden

3.4 Aanbiedingen van Wooden Wall Art gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.5 Wooden Wall Art kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen/Prijsverhoging

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 Wooden Wall Art garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de offerte niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

4.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5 Aflevering

5.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Wooden Wall Art verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Wooden Wall Art bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

5.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

5.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5.4 Aan de leveringsplicht van Wooden Wall Art zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wooden Wall Art geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

5.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

5.6 De bezorgers van Wooden Wall Art en/of haar vervoerders bezorgen tot aan de deur. Bezorgers gaan niet omhoog (trappen), door ramen, of over daken.

5.7 Producten worden ongemonteerd in handzame verpakking geleverd. En niet uitgepakt/gemonteerd door bezorgers.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Een door Wooden Wall Art opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Wooden Wall Art zijn, waarna Wooden Wall Art zal trachten om binnen de gestelde indicatieve levertijd (buiten vakanties en feestdagen) levering te doen plaatsvinden.

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Wooden Wall Art (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 90 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 3 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

6.3 Wooden Wall Art is ook niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door leverancier op wat voor manier dan ook.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Onverminderd de rechten van Wooden Wall Art op basis van de wet is Wooden Wall Art gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Wooden Wall Art omstandigheden ter kennis komen die Wooden Wall Art goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Wooden Wall Art bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Wooden Wall Art zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Wooden Wall Art bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

7.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Wooden Wall Art, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Wooden Wall Art heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 8 werkdagen na aflevering melding te maken bij Wooden Wall Art. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en ongeopend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Wooden Wall Art na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag minus 15 euro verzendkosten aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

7.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de producten welke uit voorraad worden geleverd. Handgemaakte producten welke in een specifieke kleur/materiaal besteld worden bij Wooden Wall Art kunnen niet worden geretourneerd.

Ook volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Wooden Wall Art geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Wooden Wall Art en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

8.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wooden Wall Art de verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Wooden Wall Art niet mogelijk is langer duurt dan 18 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4 Indien Wooden Wall Art bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Garantie

9.1 Wooden Wall Art biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

9.2 Wooden Wall Art is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

9.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Wooden Wall Art) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Wooden Wall Art. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 8 werkdagen na levering aan Wooden Wall Art schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.4 Indien klachten van de afnemer door Wooden Wall Art gegrond worden bevonden, zal Wooden Wall Art naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Wooden Wall Art en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Wooden Wall Art) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Wooden Wall Art gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Wooden Wall Art voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.5 Wooden Wall Art is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

9.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Wooden Wall Art in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerende/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Wooden Wall Art en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 10 Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een Ideal-transactie plaats te vinden via de betaal link op de factuur. Of via een overboeking. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

10.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

10.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Wooden Wall Art en de verplichtingen van de afnemer jegens Wooden Wall Art onmiddellijk opeisbaar.

10.4 Indien Wooden Wall Art haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

10.5 Indien Wooden Wall Art kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van alle door Wooden Wall Art aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Wooden Wall Art zolang de afnemer de vorderingen van Wooden Wall Art uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Wooden Wall Art wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2 De door Wooden Wall Art geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Wooden Wall Art of een door Wooden Wall Art aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Wooden Wall Art haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Wooden Wall Art zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Wooden Wall Art.

Artikel 12 Privacy

12.1 Wooden Wall Art respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Wooden Wall Art niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

12.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Wooden Wall Art kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Wooden Wall Art (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Wooden Wall Art. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Wooden Wall Art is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Wooden Wall Art, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Wooden Wall Art is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

12.3 Wooden Wall Art verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Wooden Wall Art geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Wooden Wall Art geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Wooden Wall Art en/of haar leveranciers.

13.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wooden Wall Art is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Geschillen

15.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Wooden Wall Art op nummer 0611927817, bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09:00 – 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 60 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.

15.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Artikel 16 Afbeeldingen

Aan de afbeeldingen / kleuren op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze kunnen in realiteit anders overkomen.

CONTACT

Bestellen bij Wooden Wall Art

Ben je geïnteresseerd in een van de panelen? Bestel eenvoudig via de webshop, of neem contact op om je specifieke wensen door te geven. Zo kun je aangeven welke stijl en afmetingen je wilt en zelf de kleuren bepalen. Na je aanvraag krijg je een geheel vrijblijvende offerte. Ga je akkoord met de offerte, dan bespreken we de details en gaan we voor je aan de slag.